lushenzhou

鹿肾粥

来源:《圣惠》卷九十七。

组成

鹿肾粥的功效作用

主治

肾气虚损,耳聋。

制法

的用法

上药于豉汁中相合,煮作粥,人五味如法调和,空腹食之;作羹及人酒,并得食之。

备注

加减

根据组成

相关偏方验方

最新资讯