qinglongbaihutang

青龙白虎汤

青龙白虎汤组成

青龙白虎汤的功效与作用

消经络留滞之痰,解膏粱鱼面之毒,杜春季喉恙。 此予自制方也。橄榄色青,清足厥阴内寄之火风,而靖其上腾之焰;芦菔色白,化手太阴外来之燥热,而肃其下行之气,合而为剂,消经络留滞之痰,解膏粱鱼面之毒,用以代茶,则龙驯虎伏,脏腑清和,岂但喉病之可免耶!且二味处处皆有,人人可服,物异功优,任久无弊,实能弥未形之患,勿以平淡而忽诸。

青龙白虎汤用量用法

水煎服。

青龙白虎汤方源

《王氏医案》卷二。