zhangzhenjunfudongwan

张真君茯苳丸

来源:《三因》卷十二。

组成

张真君茯苳丸的功效作用

常服轻身延年。

主治

心肾气虚,神志不守,小便淋涩,或不禁,及遗泄白浊。

制法

的用法

前2味药研为末,以新汲水洗,澄去新沫,控干,鼍取地黄汁,同与好酒银石器内熬成膏,搜和为丸,如弹子大。空腹盐酒嚼下。

备注

加减

根据组成

相关偏方验方

最新资讯